Vesikatto – 9 tärkeintä asiaa

helmi 29, 2024

Vesikatto on rakennuksen keskeinen osa, joka suojaa sitä sateelta, lumelta ja muuttuvilta sääolosuhteilta. Sen valinta vaikuttaa suuresti rakennuksen kestävyyteen sekä energiatehokkuuteen. 

Vesikatot voivat vaihdella ominaisuuksiltaan sekä ulkonäöltään niin materiaalien kuin muodonkin suhteen.

Huolellinen suunnittelu, ammattitaitoinen asennus ja säännöllinen huolto ovat avainasemassa sen varmistamisessa, että vesikatto kestää aikaa ja suojaa rakennusta kaikissa sääolosuhteissa. 

Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen vesikaton merkityksestä ja sen vaikutuksesta rakennuksen kokonaiskestävyyteen.

1. Mikä on vesikatto?

Yleisesti ottaen vesikatto on rakennuksen ulkokatto, joka varmistaa veden poistumisen rakennuksen ulkopuolelta. Sen tehtävä on johtaa pois katolle laskeutuvan kosteuden ja veden. 

Vesikaton ympärillä liikkuu useita kysymyksiä, joihin päätimmekin nyt tarttua heti tässä artikkelin alussa. Vesikattoon liittyviin kysymyksiin vastaamalla pyrimme auttamaan asunnon omistajia ymmärtämään paremmin niin vesikaton valinnan, kuin sen ylläpidonkin tärkeyden.

Kun olemme käsitelleet yleisimmät mieltä askarruttaneet kysymykset, meille on varmasti huomattavasti selkeämpää, mitä vesikatolla tarkoitetaan.

Vesikatto uusiksi-Peltikattoremontti eri kattotyypeille

2. Mitä tarkoittaa vesikatto?

Vesikatto on siis rakennuksen ylin osa, joka suojaa sisätiloja sateelta, lumelta ja muilta sääolosuhteilta. 

Vesikatto uusiksi -artikkelissa kiteytetään hyvin: “Yksinkertaisesti sanottuna vesikatto viittaa minkä tahansa rakennuksen tai rakenteen yläpintaan, joka peittää ja suojaa alla olevaa tilaa.”

Vesikatto on keskeinen osa niin rakennuksen ulkonäköä kuin toiminnallisuuttakin.   Sen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon paikalliset ilmasto-olosuhteet, rakennuksen koko ja tyyli, sekä käytettävissä oleva budjetti.

Vesikatto on lähes poikkeuksetta muodoltaan kalteva, jotta vesi ohjautuu luonnollisesti pois rakennuksen päältä. Katon kaltevuus voi vaihdella rakennettavan rakennuksen mallin, koon, sekä paikallisten sääolosuhteiden mukaan.

Vesikattomateriaaleja on markkinoilla useita erilaisia, joista Suomessa käytetyimpiä ovat tiili-, huopa- ja peltikate.

Kattoremontti tarjous

3. Mikä on vesikaton tärkein tehtävä?

Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennuksen rakenteita ja sisätiloja sateelta ja kosteuteudelta. 

Kosteuden pääsy rakenteisiin voi aiheuttaa vaurioita ja homeen kasvua. Homeen kasvu puolestaan aiheuttaa rakenteiden heikkenemisen lisäksi myös terveydellisiä haittoja. 

Lisäksi vesikatto auttaa säilyttämään rakennuksen lämpötilan tasaisena ja suojaa sen arvoa ja käyttökelpoisuutta. Vesikatolla on myös esteettinen merkitys, sillä se vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön ja kokonaisilmeeseen huomattavasti.

4. Mikä on paras vesikattomateriaali?

Suomessa pidetään yleisesti pitkäikäisempinä ja sitä kautta parhaimpina kattomateriaaleina tiili- ja peltikattoja. Nämä materiaalit kestävät hyvin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita. Muita hyvän vesikaton tunnuspiirteitä ovat laadukkaat ja esteettisesti näyttävät materiaalit, jotka sopivat rakennuksen arkkitehtuuriin. Tärkeää on myös se, että katto on helppo huoltaa ja korjata tarvittaessa. 

Peltikatto on tällä hetkellä yksi yleisimmistä, ellei yleisin kattomateriaali Suomessa. Peltikatto on helppo hoitoinen, sillä se vaatii vähemmän suojausta ja puhdistusta sammaleiden, lian sekä homeen torjumiseksi, verrattuna moneen muuhun kattomateriaaliin. Tästä syystä peltikatto on nostattanut suosiotaan merkittävästi etenkin viime vuosien aikana.Aiemmassa artikkelissamme kerrotaan kattavammin siitä, miten valita juuri sinulle sopiva kattomateriaali.

Kattomateriaali

5. Kauanko vesikatto kestää?

Vesikaton ikä riippuu monista tekijöistä, kuten huolloista ja ylläpidosta, käytetystä materiaalista, ilmasto-olosuhteista, sekä muista ympäristötekijöistä. 

Tyypillisesti hyvin huollettu ja laadukkaasti rakennettu katto kestää useiden vuosikymmenten ajan.

BetterHomes:lle tehdyssä artikkelissa kerrotaan, että lähes kaikkien kattojen arvioidaan kestävän vähintään 20 vuotta. Tietyt kattomateriaalit, kuten peltikatot, voivat kuitenkin kestää jopa 70 vuotta tai enemmänkin. Artikkelissa todetaan myös, että jyrkempien kattojen on havaittu kestävän pidempään.Kuten arvata saattaa, katon käyttöikään vaikuttaa suuresti myös säännöllinen kattohuolto. Katon kuntotarkastuksista ja tarvittavista korjauksista huolehtimalla voi pidentää vesikaton käyttöikää huomattavasti.

6. Vesikaton rakenne

Vesikaton rakenne koostuu useista osista, joista tärkeimpiä ovat aluskate, kattotuet, vesieriste ja katemateriaali. 

Aluskate suojaa kosteudelta ja tuet tukevat sen päälle asennettavaa kattopintaa. Vesieriste estää nimensäkin mukaisesti veden pääsyn rakenteisiin. Ylin osa kattoa on itse vesikatemateriaali. Lisäksi katolle asennetaan yleensä myös sadevesi– ja kattoturvatuotteet, jotka parantavat katon toimivuutta eri sääolosuhteissa.

Vesikattoa asennettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että katon yläpohja pääsee tuulettumaan asianmukaisesti. Peltikaton runkorakenne –artikkelissa kerrotaan tuulettuvan yläpohjan tärkeydestä näin: 

Oikealla tavalla tuulettuva välikatto siirtää kosteuden välikaton eristeistä ja yläpohjarakenteesta ulkoilmaan ja näin kosteusvaurioita ei pääse syntymään.”

Jokainen osa yhdessä muodostaa katon, joka suojaa rakennusta sekä ylläpitää sen toimivuutta ja kestävyyttä.

Kattoremontti Kotka

7. Vesikaton korjaus ja paikkaus

Vesikatolla havaitun vian korjaaminen tai reiän paikkaus voi olla kannattavia toimenpiteitä pienissä vaurioissa, kun taas suuremmat ongelmat vaativat laajempaa huomiota. 

Pienet viat voidaan paikata esimerkiksi massauksella, mutta suurempien vikojen kohdalla on hyvä puntaroida koko katon vaihdon mahdollisuutta. Peltikaton paikkaus –artikkelissa on hyvä muistisääntö siitä, että katon uusimista tulisi harkita, jos huomaa näkyviä merkkejä kulumisesta, lahoamisesta, halkeilusta tai vuodoista. 

Kokonaisvaltainen kattoremontti on yleensä kannattavampaa, mikäli katto on vanha ja kärsinyt laajamittaisista vaurioista, tai kun useita ongelmia ilmenee samanaikaisesti. Tällöin kattoremontti tarjoaa pitkäaikaisen ratkaisun, joka parantaa katon kestävyyttä ja suorituskykyä kokonaisuudessaan.

On myös hyvä muistaa, että kattoremontti vähentää tulevia korjauskustannuksia ja voi myös lisätä kiinteistön arvoa.

Peltikaton paikkaus – Milloin vanha peltikatto pitää uusia?

8. Vesikattoremontti

Vesikaton remontti on tärkeä toimenpide rakennuksen ylläpidossa.

Vesikattoremontti sisältää tyypillisesti vanhan vaurioiden korjaamisen tai kattomateriaalin poiston ja uuden materiaalien asentamisen sen tilalle. Remontin tarve voi johtua katolta löydetyistä vuotokohdista tai vaurioituneesta sekä kuluneesta katemateriaalista.  Katto voi vaatia remonttia myös siinä tilanteessa, että vanha katto on tullut elinkaarensa päähän.

Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen asennus ovat olennaisia avaintekijöitä onnistuneelle remontille. 

Remontin tekeminen ilman tarvittavia työkaluja ja ammattitaitoa voi olla hyvin vahingollista pidemmällä aikavälillä rakennukselle. 

Vesikaton remontti parantaa rakennuksen kestävyyttä, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja ulkonäköä, lisäten samalla kiinteistön arvoa.

9. Vesikaton uusiminen – hinta ja kustannukset

Kattoremontti on suuri taloudellinen kuluerä, mutta samalla kuitenkin myös tärkeä investointi kodin pitkäaikaiseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin. 

Kattoremontin hinta koostuu muun muassa katettavan alueen kaltevuudesta, koosta ja muodosta, sekä käytetyn materiaalin tyypistä.Todellinen kattoremontin hinta 2024 artikkelissa kerrotaan, että kattoremonttien hinnat pyörivät karkeasti sanottuna 10 000-30 000€ välillä. Artikkelissa perehdytään laajemmin kattoremontin kustannuksiin vuonna 2024, sekä tutkitaan eri remonttivaihtoehtojen hintavaihteluja ja niiden vaikutuksia kokonaishintaan.

Yhteenveto 

Kuten artikkelista olemme voineet oppia, vesikatto on olennainen osa rakennusta. Se suojaa rakennusta muuttuvilta sääolosuhteilta; sateelta, lumelta, kylmyydeltä sekä UV-säteilyltä. 

Vaikka termiä ”vesikatto” käytetään usein korostamaan katon tärkeintä tehtävää, se on käytännössä synonyymi sanalle ”katto”, joka viittaa rakennuksen yläosaan. Vesikatto ja katto viittaavat siis samaan asiaan: rakennuksen ulkopuoliseen suojaavaan rakenteeseen. 

Kuten artikkelista olemme saaneet lukea, vesikatto muodostuu katemateriaalin lisäksi monesta muusta tärkeästä osasta, kuten tuulettuvasta yläpohjasta ja aluskatteesta. 

Vesikatto on myös keskeinen osa rakennuksen ulkonäköä ja toiminnallisessa suorituskykyä.

Lähteet

Vesikatto uusiksi

Todellinen kattoremontin hinta

Miten valita oikea kattomateriaali

Peltikaton paikkaus

Saneerauspojat.fi 

Peltikaton runkorakenne 

BetterHomes

Katon kaltevuus

Kattohuolto

Suomen Vesiremontti: Sadevesijärjestelmä

Suomen Vesiremontti: Kattoturvatuotteet